ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา   ตั้งอยู่เลขที่  ๑๓๒  หมู่ที่ ๖  บ้านบึงหลัก  ถนน พิษณุโลก เด่นชัย  
ตำบลป่าเซ่า
    อำเภอเมือง    จังหวัดอุตรดิตถ์  รหัสไปรษณีย์  ๕๓๐๐๐  

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙    กระทรวงศึกษาธิการ

โทรศัพท์.  ๐๕๕-๘๑๗๙๐๔, ๐๕๕-๔๐๒๐๖๔     โทรสาร. ๐๕๕-๘๑๗๙๐๔    

E-mail  :- thung2523@gmail.com       website :- http://school.obec.go.th/thungkalowittaya/

ระดับที่เปิดสอน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

เนื้อที่ มีเนื้อที่ทั้งหมด   ๘๖ ไร่  ๒ งาน 


Comments