ประวัติโรงเรียน

           โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา   จัดตั้งตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๒๓ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา แห่งที่ ๑๕ ของจังหวัดอุตรดิตถ์  ตั้งอยู่ในที่สาธารณประโยชน์   ระหว่างตำบลป่าเซ่ากับตำบลหาดกรวด  ติดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑  พิษณุโลก - เด่นชัย  มีพื้นที่

๒ แปลง คือแปลงที่ ๑ อยู่ในเขตตำบลป่าเซ่า มีเนื้อที่ ๓๗ ไร่  ๑ งาน เป็นที่ตั้งของอาคารเรียน และอาคารประกอบ   แปลงที่ ๒ อยู่ในเขตตำบลหาดกรวด มีเนื้อที่ ๔๙ ไร่ ๑ งาน เป็นพื้นที่สนามกีฬา และพื้นที่เกษตรกรรม มีเนื้อที่รวมทั้งหมด ๘๖ ไร่ ๒ งาน โดยมีถนนสายบ้านบึงหลัก บ้านห้วยบง ตัดผ่านพื้นที่ของโรงเรียน

          ปีการศึกษา  ๒๕๒๓  เปิดรับนักเรียนรุ่นที่     เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ จำนวน ๙๐  คน  มีครู ๕  คน  และนักการภารโรง    คน  โดยให้นักเรียนไปอาศัยเรียนที่วัดทับใหม่   ตำบลหาดกรวด   เป็นเวลา     ภาคเรียน      ในระหว่างที่รอการสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  ขนาด ๓ ห้องเรียน  จำนวน  ๑ หลัง 

          ปีการศึกษา  ๒๕๒๕  เปิดสอนนักเรียนครบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓   และมีจำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น   ๓๓๖  คน   มีครู ๑๔ คน  นักการภารโรง         คน

            ปีการศึกษา  ๒๕๓๘   เริ่มเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๔ จำนวน  ๔๓ คน  และมีจำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น  ๖๐๑  คน  มีครู ๓๑ คน  และ นักการภารโรง  ๔ คน   

          ปีการศึกษา  ๒๕๔๐  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ครบทุกระดับชั้น

มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ๔๕๙  คน  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   ๙๐  คน  และ  มีจำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น   ๕๔๙  คน  มีครู  ๓๑  คน และ นักการภารโรง     คน                    

ปีการศึกษา  ๒๕๕๔     เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น ๒๓๙  คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๒๑๐ คน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๔๔๙ คน   มีข้าราชการครู ๒๔ คน เป็นชาย ๑๑  คน  หญิง ๑๓ คน ครูอัตราจ้าง  ๒ คน เป็นหญิง ๑ คน ชาย ๑ คน พนักงาน ขับรถ     คน  จ้างลูกจ้างชั่วคราว ๑ คน   ยามรักษาการณ์  ๒ คน
          ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น ๒๔๓  คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๑๘๓ คน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๔๒๖ คน   มีข้าราชการครู ๒๔ คน เป็นชาย ๑๒  คน  หญิง ๑๒ คน ครูอัตราจ้าง  ๒ คน เป็นหญิง ๒ คน ชาย - คน พนักงาน ขับรถ     คน  จ้างลูกจ้างชั่วคราว ๑ คน   ยามรักษาการณ์  ๑ คน

                 ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่     จำนวน   ๖๒  คน

รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน  ๔๑  คน  มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ๒๐๔ คน                            ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   ๑๕๒  คน  รวมจำนวนทั้งสิ้น ๓๕๖   คน   มีครู ในโรงเรียน  ๒๙  คน                                      เป็นชาย   ๑๓  คน    หญิง ๑๖ คน  พนังงานธุรการ  ๑  คน  ครูอัตราจ้างหญิง ๑ คน  นักการภารโรง              ๑  คน   พนักงานขับรถ     คน  จ้างลูกจ้างชั่วคราว ๒ คน                           

          

Comments