บุคลากรภายในโรงเรียน

    1) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชื่อ นายประสงค์  สินเดช  อายุ  50  ปี  

วุฒิการศึกษา  þ  ระดับ ปริญญาตรี   ครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.)  วิชาพลศึกษา

                    þ  ระดับ ปริญญาโท    การศึกษามหาบัณฑิต  (กศ.ม.)  สาขา  การบริหารการศึกษา  

ดำรงตำแหน่งในโรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่   26  ตุลาคม  พ.ศ. 2555  จนถึงปัจจุบัน  เป็นเวลา 1ปี 3 เดือน

หมายเลขโทรศัพท์ 081-5320778   e-Mail : Prasong_sin@hotmail.com

    2)  จำนวนครูผู้สอนทั้งหมด  24  คน

Comments