วิสัยทัศน์

       โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สู่โรงเรียนดีใกล้เมือง

Comments