12.การอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ