ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๒ หมู่ที่ ๖ บ้านบึงหลัก ถนน พิษณุโลก – เด่นชัย

ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ ๕๓๐๐๐

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ กระทรวงศึกษาธิการ

โทรศัพท์. ๐๕๕-๘๑๗๙๐๔, ๐๕๕-๔๐๒๐๖๔ โทรสาร. ๐๕๕-๘๑๗๙๐๔

E-mail :- thung2523@gmail.com website :- http://school.obec.go.th/thungkalowittaya/

ระดับที่เปิดสอน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

เนื้อที่ มีเนื้อที่ทั้งหมด ๘๖ ไร่ ๒ งาน