ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 132 หมู่ที่ 6 บ้านบึงหลัก ถนน พิษณุโลก – เด่นชัย

ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 กระทรวงศึกษาธิการ

โทรศัพท์. 055-817904, 055-402064 โทรสาร. 055-817904

E-mail :- thung2523@gmail.com website :- http://school.obec.go.th/thungkalowittaya/

http://www.thungkalowittaya.ac.th

ระดับที่เปิดสอน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เนื้อที่ มีเนื้อที่ทั้งหมด 86 ไร่ 2 งาน

1.1 ประวัติโดยย่อของสถานศึกษา

โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา จัดตั้งตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2523 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา แห่งที่ 15 ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่ในที่สาธารณประโยชน์ ระหว่างตำบลป่าเซ่ากับตำบลหาดกรวด ติดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 พิษณุโลก - เด่นชัย มีพื้นที่

2 แปลง คือแปลงที่ 1 อยู่ในเขตตำบลป่าเซ่า มีเนื้อที่ 37 ไร่ 1 งาน เป็นที่ตั้งของอาคารเรียน และอาคารประกอบ แปลงที่ 2 อยู่ในเขตตำบลหาดกรวด มีเนื้อที่ 49 ไร่ 1 งาน เป็นพื้นที่สนามกีฬา และพื้นที่เกษตรกรรม มีเนื้อที่รวมทั้งหมด 86 ไร่ 2 งาน โดยมีถนนสายบ้านบึงหลัก – บ้านห้วยบง ตัดผ่านพื้นที่ของโรงเรียน

ปีการศึกษา 2523 เปิดรับนักเรียนรุ่นที่ 1 เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 90 คน มีครู 5 คน และนักการภารโรง 1 คน โดยให้นักเรียนไปอาศัยเรียนที่วัดทับใหม่ ตำบลหาดกรวด เป็นเวลา 1 ภาคเรียน ในระหว่างที่รอการสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ขนาด 3 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง

ปีการศึกษา 2525 เปิดสอนนักเรียนครบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 และมีจำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น 336 คน มีครู 14 คน นักการภารโรง 3 คน

ปีการศึกษา 2538 เริ่มเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 จำนวน 43 คน และมีจำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น 601 คน มีครู 31 คน และ นักการภารโรง 4 คน

ปีการศึกษา 2540 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ครบทุกระดับชั้น

มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 459 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 90 คน และ มีจำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น 549 คน มีครู 31 คน และ นักการภารโรง 4 คน

ปีการศึกษา 2554 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น 239 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 210 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 449 คน มีข้าราชการครู 24 คน เป็นชาย 11 คน หญิง 13 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน เป็นหญิง 1 คน ชาย 1 คน พนักงาน ขับรถ 1 คน จ้างลูกจ้างชั่วคราว 1 คน ยามรักษาการณ์ 2 คน

ปีการศึกษา 2555 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น 243 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 183 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 426 คน มีข้าราชการครู 24 คน เป็นชาย 12 คน หญิง 12 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน เป็นหญิง 2 คน ชาย - คน พนักงาน ขับรถ 1 คน จ้างลูกจ้างชั่วคราว 1 คน ยามรักษาการณ์ 1 คน

ปีการศึกษา 2556 เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 62 คน

รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 41 คน มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 204 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 149 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 353 คน มีครู ในโรงเรียน 28 คน เป็นชาย 12 คน หญิง 14 คน พนักงานธุรการ 1 คน ครูอัตราจ้างหญิง 1 คน นักการภารโรง 1 คน พนักงานขับรถ 1 คน จ้างลูกจ้างชั่วคราว 2 คน

ปีการศึกษา 2557 เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 58 คน

รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 49 คน มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 179 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 117 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 296 คน มีครู ในโรงเรียน 26 คน เป็นชาย 12 คน หญิง 14 คน พนักงานธุรการ 1 คน ครูอัตราจ้างหญิง 1 คน นักการภารโรง 1 คน พนักงานขับรถ 1 คน จ้างลูกจ้างชั่วคราว - คน

ปีการศึกษา 2558 เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 48 คน

รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 31 คน มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 166 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 99 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 268 คน มีครู ในโรงเรียน 26 คน เป็นชาย 13 คน หญิง 13 คน พนักงานธุรการ 1 คน ครูอัตราจ้างหญิง 1 คน พนักงานขับรถ 1 คน จ้างลูกจ้างชั่วคราว 2 คน

ปีนี้โรงเรียนได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมประตูเหล็กติดตั้งโครงตาข่ายและหลังคาจำนวนเงิน 380,000 บาท งบประมาณซ่อมแซมระบบประปาจำนวนเงิน 217,600 บาท งบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 208ก งานหลังคา ทาสี ประตูพร้อมอุปกรณ์ ผ้าเพดานระบบไปไฟฟ้าจำนวนเงิน 998,000 บาท งบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียน โดยวิธีพิเศษจำนวนเงิน 1,855,000 บาท งบประมาณซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวนเงิน 230,000 บาท งบประมาณค่าวัสดุและเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ทวิศึกษา จำนวนเงิน 88,000 บาท และงบประมาณค่าวัสดุ สนับสนุน ส่งเสริมการฝึกทักษะประสบการณ์งานอาชีพ ในศตวรรษที่ 21 จำนวนเงิน 100,000 บาท