ITA สถานศึกษา

ITA สถานศึกษา

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้เล็งเห็นถึงจุดแข็งของเครื่องมือการประเมินผลในการต่อต้านการทุจริตทั้งของสำนักงาน ป.ป.ช. และของสำนักงานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมือง สาธารณรัฐเกาหลี จึงได้มีมติบูรณาการเครื่องมือการประเมิน โดยในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 304-51/2554 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ “ให้สำนัก/สถาบัน/ศูนย์ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช. ศึกษาและเตรียมความพร้อมตามดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2554 สำหรับการประเมินผลต่อไป และอนุมัติการปรับแผนปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2554 ตามที่เสนอ ทั้งนี้ โครงการพัฒนาดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Transparency Index of the Public Agencies) มีลักษณะใกล้เคียงกับโครงการประเมินคุณธรรมการดำเนินงาน (Integrity Assessment) ดังนั้น เมื่อดำเนินการตามโครงการทั้งสองเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรที่จะนำผลการดำเนินการมาบูรณาการร่วมกัน” กล่าวคือ การประเมินผลตามดัชนีวัดความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นเครื่องมือต่อต้านการทุจริตที่ใช้ในการประเมินความพยายามของหน่วยงานภาครัฐ ในการต่อต้านการทุจริต (measure anti-corruption efforts) จากข้อเท็จจริงในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้จากเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ ขณะที่การประเมินคุณธรรมการดำเนินงานเป็นเครื่องมือต่อต้านการทุจริตที่ใช้วัดระดับการทุจริตในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (measure corruption) โดยประเมินผลจากการรับรู้หรือประสบการณ์ตรงของประชาชนที่เคยรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ

ดังนั้น เพื่อดึงจุดแข็งของทั้งสองระบบและเพื่อให้เกิดความสมดุลในการประเมิน คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงได้มีมติบูรณาการเครื่องมือการประเมินที่ใช้ในการต่อต้านการทุจริตทั้งสองระบบเข้าด้วยกัน แล้วเรียกเครื่องมือใหม่ว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA)”

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 2565 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

**** หมายเหตุ การเปิดเผยข้อมูลของ สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

01 : โครงสร้างหน่วยงาน

02 : ข้อมูลผู้บริหาร

03 : อำนาจหน้าที่

04 : แผนยุทธศาสตร์ / แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

05 : ข้อมูลการติดต่อ

06 : กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

1. กฏหมายการศึกษา

2. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

3. พรบ.ข่อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540

4. พรบ.ความละเมิดผิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

5. พรบ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562

6. พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

7. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

8. พรบ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

9. พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

10. ระเบียบว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ.2547

11. ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ.2548

12. ระเบียบว่าด้วยการตรวจประเมินคุณภาพและการอนุญาตใช้สื่อฯ

13. ระเบียบว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

14.ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวการศึกษาของบุตร

15. ระเบียบว่าด้วยการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

16. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

07 : ข่าวประชาสัมพันธ์

- เพจเฟชบุ๊คส์โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา

- Wedsite โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา

- วารสารโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา

08 : Q&A ถาม - ตอบ

09 : Social Network

- เพจเฟชบุ๊คส์โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา

- Wedsite โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

10 : แผนดำเนินงานประจำปี

11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

- รอบที่ 1 (1 ต.ค.64-31 มี.ค.65)

- รอบที่ 2 (1 เม.ย. - 30 ก.ย.65)

12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

13 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

- คู่มือการบริหารงานวิชาการ

- คู่มือการบริหารงานทั่วไป

- คู่มือการบริหารงานบุคคล

- คู่มือการบริหารแผนงานและงบประมาณ

- คู่มือการบริหารงานกิจการนักเรียน

14 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

- แผนปฏิบัติการรับนักเรียน

- คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง

- คู่มือสำหรับประชาชน

15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

17 : E- Service

- ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ - SGS

- เพจเฟชบุ๊คส์โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

- ระบบ MOE Safety Center

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

18 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- แผนปฏิบัติการประจำปี 2565

19 : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

- รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

- รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

21 : แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ

22 : ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

24 : รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

26 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบคคล

1. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร

2. การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครูฯ

3. การปรับปรุงมาตราฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

4. การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

5. แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต

6. หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการอสบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการครู

7. หลักเกณฑ์และวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัฐชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น

8. หลักฐานใบประกอบวิชาชีพ

28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

1. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

2. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

1. คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ

2. มาตรการป้องกันการรับสินบน

3. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

4. มาตรการให้ผู้ทีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วม

5. แนวปฏิบัติการจีัดการเรื่องร้องเรียนฯ

30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

33 ; การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

34 ; เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและนฏยบายไม่รับของขวัญ (No Gigt Policy)

35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

37 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต

- การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต

- รายงานการจัดการความเสี่ยงทุจริต

38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

- ครั้งที่ 1 รอบเดือน ต.ค. 64 - มี.ค.65

- ครั้งที่ 2 รอบเดือน เม.ย. - ก.ย. 65

41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

43 : การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

- มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม

- สรุปการดำเนินงานตามโครงการปี 2565

- แผนป้องกันการทุจริต