บุคลากรภายในโรงเรียน

1) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชื่อ นายประสงค์ สินเดช อายุ 55 ปี

วุฒิการศึกษา þ ระดับ ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิชาพลศึกษา

þ ระดับ ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขา การบริหารการศึกษา

ดำรงตำแหน่งในโรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 1ปี 3 เดือน

หมายเลขโทรศัพท์ 085-5391955 e-Mail : Prasong_sin@hotmail.com

2) จำนวนครูผู้สอนทั้งหมด 17 คน