วิสัยทัศน์

โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่โรงเรียนดีใกล้เมือง